head मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की लिस्ट MP Sachiv List GK IN HINDI

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की लिस्ट MP Sachiv List GK IN HINDI

 मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव 2021 तक

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव क्रमांक नाम अवधि 

 1. श्री एच.एस.कामथ 01.11.1956 to 24.11.1963 
 2. श्री आर.पी. नरोन्हा 25.11.1963 to Aug. 1968 
 3.  श्री एम.पी. श्रीवास्तव 02.09.1968 to 17.11.1969 
 4. श्री आर.पी. नायक 18.11.1969 to 6.9.1972 
 5. श्री आर.पी. नरोन्हा Sep, 1972 to May, 1974 
 6.  श्री एम.एस. चौधरी 14.05.1974 to 30.04.1975
 7.  श्री एस.सी. वर्मा 26.06.1975 to 11.09.1975 
 8. श्री के.एल. पसरीचा 20.09.1977 to 29.02.1980
 9.   श्री बी.के. दुबे 06.03.1980 to 29.10.1980 
 10.  श्री जी. जगतपति 01.11.1980 to 31.11.1982 
 11. श्री बीरबल 01.08.1982 to 27.05.1983 
 12.  श्री ब्रम्हस्वरूप 28.05.1983 to 15.11.1985 
 13.  श्री के.सी.एस. आचार्य 15.11.1985 to 09.03.1988 
 14.  श्री एम.एस. सिंह देव 09.03.1988 to 30.06.1988 
 15.  श्री आर.एन. चोपड़ा 01.07.1988 to 30.09.1989 
 16.  श्री आर.एस. खन्ना 30.09.1989 to 31.03.1990 
 17.  श्री आर.पी. कपूर 31.03.1990 to 22.09.1991 
 18.  श्रीमती निर्मला बुच 22.09.1991 to 01.01.1993 
 19.  श्री एन.एस. सेठी 01.01.1993 to 30.11.1995 
 20.  श्री एस.सी. बेहार 30.11.1995 to 31.01.1997
 21.   श्री के.एस. शर्मा 31.01.1997 to 31.07.2001 
 22.  श्री पी.के. मल्होत्रा 01.08.2001 to 28.02.2002 
 23.  श्री ए.वी. सिंह 01.03.2002 to 05.01.2004 
 24. श्री बी.के. शाह 05.01.2004 to 30.09.2004 
 25.  श्री विजय सिंह 01.10.2004 to 27.01.2006 
 26.  श्री आर.सी. साहनी 28.01.2006 to 31.01.2010
 27.  श्री अवनि वैश्य 01.02.2010 to 30.04.2012
 28.  श्री आर. परशुराम 01.05.2012 to 30.09.2013 
 29.  श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा 01.10.2013 to
 30. श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा 01.10.2013 to 31.10.2016
 31. श्री बसंत प्रताप सिंह 01.11.2016 to 31.12.2018
 32. श्री सुधि रंजन मोहन्ती 01.01.2019 to 16.03.2020
 33. श्री एम. गोपाल रेड्डी 16.03.2020 to 24.03.2020
 34. श्री इकबाल सिंह बैंस 24.03.2020 अब तक

मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी Madhya Pradesh Objective Question Answer Click NOW

Leave a Comment